Działania w projekcie

Seminaria

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 19 jedno-dniowych otwartych seminariów naukowych na temat OZE mających na celu uświadomienie i popularyzację prac badawczo-rozwojowych z tego zakresu. Prelegentami będą uznawani w Polsce i na świecie naukowcy. Są skierowane do pracowników jednostek naukowych.

Seminaria będą bezpośrednio transmitowane w Internecie na wortalu www.ozewortal.pl. Seminaria będą organizowane w całej Polsce, w zależności od zainteresowania. Informacje o seminariach będą publikowane na wortalu.

Targi promocyjne

Planowany jest także udział w targach promocyjnych mających na celu popularyzację OZE (w targach jesiennych w 2010r. i 2011r.). Celem tego działania jest zaprezentowanie osiągnięć naukowych w obszarze OZE, prezentacja broszur naukowych, materiałów informacyjnych oraz bezpośrednie konsultacje i spotkania z uczestnikami zainteresowanymi OZE.

Szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

W ramach projektu zorganizowane zostaną 4-dniowe szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej z zakresu OZE. Szkolenia są przeznaczone dla 60 pracowników jednostek naukowych. Tematyka będzie obejmować głównie zakres ustawy Prawo własności intelektualnej, prawidłowość zgłoszeń do Urzędu Patentowego (w tym omówienie procedury międzynarodowej), zagadnienia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, marketing technologii, zarządzanie projektami innowacyjnymi, zasady finansowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wydana zostanie także publikacja zawierająca powyższą tematykę. Zajęcia będą prowadzone w przeważającej cześci w formie warsztatowej. Szkolenia zakończone zostaną egzaminem i certyfikatem.

Publikacja nt. osiągnięć z zakresu odnawialnych źródeł energii

Na zakończenie projektu zostanie wydana publikacja związana z osiągnięciami na temat OZE. Posłuży ona do przedstawiania barier i sugestii rozwiązań we wdrażaniu wyników badań do praktyki w sektorach mogących wykorzystywać OZE. Rozwiązania zostaną wypracowane podczas seminariów oraz na podstawie rekomendacji zebranych na wortalu. Materiał zostanie opublikowany również w formie elektronicznej oraz rozdystrybuowany do podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze OZE.

 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.